FANDOM


Mój pomysł na ortografię:

 • Ortografia wprowadza dodatkowe litery: "ô", "ê", "û" odpowiadające "ą", "ę", "ó", lecz lepiej oddające wymowę i częściej zawarte w czcionkach.
 1. Pisownia "û", "u".
  1. Literę "û" piszemy obowiązkowo wtedy, gdy wymienia się na "o" w formach jednego wyrazu.
   • np. rûb - bo: robiê, ale: muw, muwić i muwiê
   • lûd - bo: lodu, ale: muzg, muzgu
  2. Literę "u" piszemy w przeciwnym wypadku.
  3. Uzasadnieniem tej zmiany jest uwzględnienie oboczności występujących w odmianie.
 2. Pisownia "rz", "ż".
  1. Dwuznak "rz" zostaje wycofany. W pisowni jest on zastąpiony przez "ż" lub "sz".
  2. Użycie dwuznaku "rz" powodowałoby dwuznaczności w wymowie.
   • np. Tarzan, marznôć, ale: żeka, pszez
 3. Pisownia "ch", "h".
  1. Dwuznak "ch" zostaje wycofany. W pisowni jest on zastąpiony przez "h".
   • np. puh, hleb
  2. Uzasadnieniem zmiany jest nierozróżnianie w wymowie, gramatyce i morfologii oraz niejasności pochodzenia niektórych słów.
 4. Pisownia przedrostków i przyrostków.
  1. Przedrostki "s-", "ws-", "wes-" piszemy przed spółgłoską bezdźwięczną. W przeciwnym wypadku piszemy "z-", "wz-", "wez-".
   • np. sćôć, spisać, ale: wzlećeć, wezbrać
  2. Inne przedrostki zakończone na spółgłoskę dźwięczną ("bez-", "nad-", "ob-", "od-", "pod-", "przed-", "roz-", "w-") w pisowni zachowują literę głoski dźwięcznej.
  3. Przyrostek -ski dodajemy do tematu zamiast głosek "g", "k", "h", "z", "s", "ż", "sz".
   • np. praski, francuski, kaliski
  4. Przyrostek "-cki" dodajemy do tematu zamiast głosek "d", "t", "dz", "c", "dź", "ć", "dż", "cz".
   • np. grocki, grudźôcki, tkacki
 5. Pisownia "j", "i".
  1. Po samogłoskach piszemy "j", "ji".
   • np. Kaja - Kaji, nadźeja - nadźeji
  2. Po spółgłoskach piszemy "i", "ii". Nie powoduje to zmiękczenia spółgłosek "c", "z", "s".
   • np. Francia - Francii, źemia - źemii, Natalia - Natalii
  3. Spółgłoski miękkie zawsze zapisujemy jako "dź", "ć", "ź", "ś", "ń".
 6. Pisownia wielkich i małych liter.
  1. Wielką literą piszemy imiona i nazwiska ludzi, pseudonimy, nazwy narodowości i mieszkańców, imiona własne zwierząt, roślin, istot mitologicznych i fantastycznych.
  2. Wielką literą piszemy nazwy geograficzne i nazwy ciał niebieskich. W przypadku nazw wieloczłonowych wielką literą piszemy tylko wyraz nadrzędny.
   • np. Afryka, Kanał augustowski, pułwysep Hel, Wojewuctwo podlaskie
  3. Wielką literą piszemy pierwszy wyraz nazw dzielnic, osiedli, ulic, nazw świąt, tytułów utworów literackich i dzieł sztuki, tytułów czasopism, nazwy własne przedsiębiorstw, lokali, firm i marek, nazwy urzędów i instytucji.
   • np. Stare miasto, ulica Floriańska, Boże narodzeńe, Kwo wadis, Gazeta wyborcza, Karczma słupska, Trybunał stanu
  4. Małą literą piszemy nazwy dni tygodnia, okresów kalendarzowych, epok, nazwy wydarzeń historycznych, rzeczowniki w użyciu pospolitym i przymiotniki poza nazwami geograficznymi.
   • np. czwartek, adwent, barok, kongres wiedeński, piłsudczyk, szwajcarski zegarek
 7. Pisownia partykuły "ńe".
  1. "Ńe" piszemy łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, czasownikami.
   • np. ńepszyjaćel, ńewysoki, ńeczêsto, ńekszyczće
  2. "Ńe" piszemy rozdzielnie jako wyraźnie przeciwstawienie, samodzielnie i w konstrukcjach.
   • np. ńe on, ńe piêć, ńe (ten) pszyjaćel
   • ńe duży, ale ogromny
   • ani ńe piszôcy, ani ńe czytajôcy
 8. Pisownia partykuły "by".
  1. "By" piszemy zawsze rozdzielnie.
 9. Pisownia "ê", "ô" na końcu wyrazu.
  1. Piszemy "ê" na końcu wyrazu w mianowniku i bierniku (np. rzeczowniki zakończone na -a, IV i V grupa rodzaju nijakiego) i w 1. osobie l. pojedynczej cz. teraźniejszego czasowników.
  2. Piszemy "ô" na końcu wyrazu w bierniku i narzędniku i w 3. osobie l. mnogiej cz. teraźniejszego czasowników.
 10. Pisownia cząstki "puł".
  1. Piszemy rozdzielnie "puł" w znaczeniu liczebnikowym, np. przed rzeczownikiem w dopełniaczu.
  2. Piszemy łącznie "puł" jako przedrostek.
   • np. pułtora, pułpszewodńik, pułlitrowy
 11. Pisownia cząstek osobowych.
  1. Cząstki osobowe ("-m", "-ś", "-śmy", "-ście") piszemy łącznie z czasownikiem, po którym występują.
  2. Jeżeli cząstki osobowe występują po innej części mowy, oddzielamy je apostrofem.
 12. Pisownia zestawień rzeczownikowych.
  1. Rzeczowniki w zestawieniach, gdzie człon drugi jest określeniem członu pierwszego, piszemy rozdzielnie.
   • np. artysta plastyk, czapka ńewidka
  2. Wielowyrazowe nazwy własne piszemy rozdzielnie niezależnie od równorzędności ich członów.
   • np. Busko Zdrój, Nowy Sącz, ale też: Skarżysko Kamienna, Kędzierzyn Koźle
 13. Pisownia zestawień przymiotnikowych.
  1. Połączenia przysłówka z przymiotnikiem lub imiesłowem piszemy rozdzielnie.
   • np. jasno oświetlony, średńo zaawansowany
  2. Przymiotniki złożone piszemy rozdzielnie niezależnie od tego, czy człony są równorzędne znaczeniowo.
   • np. jasno źelony, zahodńo europejski, polsko łaćiński
 14. Użycie myślnika.
  1. Łącznika używamy przy połączeniach przedrostków z nazwami własnymi.
   • np. eks-Polak, super-Aziata
  2. Łącznika używamy w połączeniach członów równorzędnych nazwisk.
   • np. Rydz-Śmigły, Nowak-Jeźorański
  3. Łącznika używamy w zestawieniach rzeczowników równorzędnych i w parach wyrazów zawsze występujących razem.
   • np. laska-parasol, kanapa-tapczan, łapu-capu, kogel-mogel
 15. Pisownia skrótów.
  1. Nie stawiamy kropki po międzynarodowych symbolach używanych w matematyce i fizyce.
   • np. Hz, tg
  2. Nie stawiamy kropki po skrótach do których dołączono końcówkę fleksyjną. W przeciwnym wypadku stawiamy kropkę.
   • np. dyr., dr., zł., ale: nru, drowi
  3. W skrótowcach wielką literą piszemy wszystkie litery z wyjątkiem liter wewnątrzwyrazowych.
   • np. MEN, MKOl, CPLIA
  4. Końcówki fleksyjne są dołączane do całego skrótowca po myślniku.
   • np. MEN-u, VAT-će

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki