FANDOM


Lyedasyik celyep
Ледасик келеп
Sposoby zapisu: cyrylica, łacinka
Faktycznie
Utworzenie: Milya0 w 2009
W Rathoku
Używany w (Rathok): Liedazja
Kody
Conlanger–3 rth.ldk.mil
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Język liedajski #43198 - aprioryczny fleksyjny język sztuczny stworzony w grudniu 2009 przez Miłegoa0.

Cechą charakterystyczną jest całkowicie aprioryczne słownictwo z gramatyką wzorowaną na językach indoeuropejskich.

AlfabetEdytuj

Język na początku swojego istnienia był zapisywany cyrylicą. Obecnie używaną transkrypcję łacińską opracowano w lipcu 2010 roku.

ŁacińskiEdytuj

A [a]B [b]D [d]E [e]F [f]G [g]J [ɟ]I [i]
K [k]C [c]L [l]Ly [ʎ]M [m]N [n]O [o]P [p]
R [r]Ry [r̥ç]S [s]Sy [ç]T [t]U [u]V [v]W [w]
Z [z]Zy [ʝ](Y)
Uwagi
 1. Zamiast dwuznaków Ky Gy stosuje się litery C J.
 2. Litera Y występuje tylko w dwuznakach.

CyrylicaEdytuj

А [a]Б [b]В [v]Г [g] [ɟ]Д [d]Е [e]Ё [o]З [z] [ʝ]
І [i]И [i]К [k] [c]Л [l] [ʎ]М [m]Н [n]О [o]П [p]
Р [r]С [s] [ç]Т [t]У [u]Ў [w]Ф [f](Ь)Э [e]
Ю [u]Я [a]
Uwagi
 1. Spółgłoski przed я, e, и, ё, ю są palatalizowane, nie są to samogłoski jotowane!
 2. Tam, gdzie podano dwie wymowy, druga dotyczy litery przed я, e, и, ё, ю, ь, np.:
к [k], кa [ka], кэ [ke], кi [ki], кo [kɔ], ку [ku]
кь [c], кя [ca], ке [ce], ки [ci], кё [cɔ], кю [cu]

RzeczownikiEdytuj

Nomina deklinują przez pięć przypadków: uzaunak (mianownik), razyiunak (dopełniacz), balyunak (celownik), zabaunak (biernik), morcunak (miejscownik).

Użycie odpowiada w przybliżeniu użyciu w języku polskim:

 • mianownik jest formą słownikową słowa, oznacza podmiot;
 • dopełniacz służy konstrukcjom relatywnym i posesywnym, łączy się z częścią przyimków; rzadko funkcjonuje jako ablatyw;
 • celownik określa często dopełnienie dalsze, łączy się z większością przyimków, posiada archaiczną funkcję allatywu;
 • biernik oznacza dopełnienie bliższe;
 • miejscownik funkcjonuje jako inesyw, nie łączy się z przyimkami.

Istnieje podział na trzy rodzaje: męski, żeński, nijaki - decyduje o tym zakończenie słowa. W rodzaju męskim biernik l. pojedynczej jest równy dopełniaczowi. W rodzaju nijakim i liczbie mnogiej biernik jest równy mianownikowi.

Rodzaj męskiEdytuj

W rodzaju męskim istnieją dwie grupy deklinacyjne:

 • grupa m I - rzeczowniki zakończone na b p d t g k m n
 • grupa m II - rzeczowniki zakończone na z s r l
Liczba pojedyncza
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-b -bei -baw -bei -be
-p -pei -paw -pei -pe
-d -dei -daw -dei -de
-t -tei -taw -tei -te
-g -gei -gaw -gei -ge
-k -kei -kaw -kei -ke
-m -mei -maw -mei -me
-n -nei -naw -nei -ne
-z -zyai -zyu -zyai -zyae
-s -syai -syu -syai -syae
-r -ryai -ryu -ryai -ryae
-l -lyai -lyu -lyai -lyae
Liczba mnoga
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-bis -bi -biw -bis -bie
-pis -pi -piw -pis -pie
-dis -di -diw -dis -die
-tis -ti -tiw -tis -tie
-gis -gi -giw -gis -gie
-kis -ki -kiw -kis -kie
-mis -mi -miw -mis -mie
-nis -ni -niw -nis -nie
-zyas -zya -zyaw -zyas -zye
-syas -sya -syaw -syas -sye
-ryas -rya -ryaw -ryas -rye
-lyas -lya -lyaw -lyas -lye

Rodzaj żeńskiEdytuj

Rodzaj żeński dzieli się na dwie grupy deklinacji:

 • f I - deklinacja spółgłoskowa (zakończenie na v f j c zy sy ry ly)
 • f II - deklinacja samogłoskowa, dzielona na dwie podgrupy
Liczba pojedyncza
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-v -vi -viu -vim -ve
-f -fi -fiu -fim -fe
-j -ji -jiu -jim -je
-c -ci -ciu -cim -ce
-zy -zyi -zyiu -zyim -zye
-sy -syi -syiu -syim -sye
-ry -ryi -ryiu -ryim -rye
-ly -lyi -lyiu -lyim -lye
-a -iai -au -am -iawe
-e, -i -iei -iu -em -iwe
Liczba mnoga
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-vis -vi -vis
-fis -fi -fis
-jis -ji -jis
-cis -ci -cis
-zyis -zyi -zyis
-syis -syi -syis
-ryis -ryi -ryis
-lyis -lyi -lyis
-ais -ai -ais
-eis -ei -eis

Rodzaj nijakiEdytuj

W rodzaju nijakim występują cztery podgrupy. Kwestią sporną jest występowanie dodatkowej grupy zakończeń na io iu, powstałej z dialektalnego przejścia -iwo- > -io-.

Liczba pojedyncza
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-w, -wa -wai -waiu -w, -wa -waie
-we, -wi -wei -weiu -we, -wi -weie
-o, -wo -woi -woiu -o, -wo -woie
-u -ui -uiu -u -uie
Liczba mnoga
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-was -wa -waw -was -waie
-wes -we -wew -wes -weie
-wos -wo -wow -wos -woie
-us -u -u -us -uie

PrzymiotnikEdytuj

Końcówką przymiotnika w mianowniku l. pojedynczej jest -k (r. męski), -ke (r. żeński), -kwe (r. nijaki), -s (l. mnoga). W przypadkach zależnych jest ona opcjonalna i odmienia się jak zaimek cek/ce/kwe/cis, np.

N. lyedasyik celyep
G. lyedasyi celyepei lub lyedasyicei celyepei
Uzaunak Razyiunak Balyunak Zabaunak Morcunak
-k -cei -caw -cei -ce
-ke -ciei -ciu -cem -ciwe
-kwe -kwei -kweiu -kwe -kweie
-s -ci -ciw -cis -cie

CzasownikiEdytuj

gr. I gr. II gr. III gr. IV być
bezokolicznik -ac -ec -ic -wac ac
czas teraźniejszy
1. sg -am -em -em -uiem ame
2. sg -asya -esya -esya -uiesya amesya
3. sg -a -e -i -wa a
1. pl -ama -ema -ema -uiema amema
2. pl -aca -eca -eca -uieca ameca
3. pl -a -e -i -wa a
czas przeszły
1. sg -aw -aw -iw -waw maw
2., 3. sg -awa -awa -iwa -wawa mawa
1., 2., 3. pl -awas -awas -iwas -wawas mawas
czas przyszły
1. sg -ne -ne -ne -uine amne
2. sg -nesya -nesya -nesya -uinesya amnesya
3. sg -ne -ne -ne -uine amne
1. pl -nema -nema -nema -uinema amnema
2. pl -neca -neca -neca -uineca amneca
3. pl -ne -ne -ne -uine amne
tryb rozkazujący
2., 3. sg -ai - - -ui mak
1. pl -aime -me -me -uime makme
2., 3. pl -aice -ce -ce -uice makce

Stronę bierną i zwrotną tworzy się za pomocą enklityki syis, a tryb przypuszczający końcówką -vin.

Interesujący jest tu przypadek słów "pić" i "jeść" o wspólnym bezokoliczniku fiwac. Czasowniki te różnią się odmianą: fi-wac "pić" należy do koniugacji IV, a fiw-ac "jeść" do koniugacji I.

SłowniczekEdytuj

liedajskipolski
uzaunakmianownik
razyiunakdopełniacz
balyunakcelownik
zabaunakbiernik
morcunakmiejscownik
celyepjęzyk
najlyotazwierzę
juvarksiążka
razyecpochodzić
virakliczny
zabakbierny
balyickorzystać
uzacnazywać się
morcicznajdować się
plurawliczba mnoga
lurmawielość
kabezziemniak
cekten
ceta
kweto
cisci, te
fiwacpić
fiwacjeść
morcwacuczyć
acbyć

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki