FANDOM


Thorgla et Jolan

Thorgal bi comix-seri di jener fantasy seme cum science fiction. Creatorum di li comix bin Grzegorz Rosiński - poleşe grafin e Jean Van Hamme - belgeşe sçenarist di comixu, filmu e unubredo çelebrele scribin. Tu 2007 an, ma tu 30. tom di seri scribata Yves Sente.

PublicatiumEdytuj

Thorgal risurjati orijinale am françe am belgişe publicat-case Le Lombard. Idee di çiclus napundale am 1976 an, cuntre alele tom fragmente risurjali am 1977 an, am belgeşe magazin Tintin e poleşe comixele magazin Relax. Disei am Poloni publicata Thorgale publicat-case Egmont Polska.

Unubre versium françişe e polonişe, bin anşe cechişe, niderlandişe, englişe, turkişe, russişe, coreanişe, talişe, spanişe, danişe, ermanişe, portugalişe e bretonişe.

Nuveli seriEdytuj

29. tom di seri Thorgal Jean Van Hamme nascribala am 2006 an. Tu sigentele tom Me, Jolan - sçenarist di seri bi Yves Sente, cuntre Rosiński bi cuntine grafin di Thorgal. Sente subscribala cum Le Lombard cuntracte pur sçenari di det tomum.

PersunajumEdytuj

Thorgal

Thorgal

Aaricia

Aaricia

Kriss de Valnor

Kriss de Valnor

Jolan

Jolan

Louve

Louve

Thorgal Aegirsson - Eroi, çirqe bali curene per Vikingum, ma anbi din voqel da lu. Thorgal bi Cido da astrelum e el venala pa tere per caso. Vikingum ricunosçelen din gaj file di Thor - Dun di tundrum e di Aegir - Dun di marum, car truvalan din pa burdo di mar un grandele storm. Leif Haraldson enfilele din. Ma verite fil di Hayne e Varth, gaj e niv di Xargos, umanum da cosmo.


Aaricia - Prinçesse, file di Gandalf - rejir di Vikingum e sore di Bjorn, amani e moli di Thorgal, madre di Jolan e Louve. Aaricia netz bi loyele e cure pro onor di famili.


Kriss de Valnor - Kriss da Valnor - ruberesse e siduçeresse. Persun anfine negativeşe. De ama Thorgale e tesurume. Kriss fa grande malume, sed netz de salvata famili di Thorgal. Alele sei de risurjali am album "Arşerum". Kriss siduçali Thorgale, nec din pederale mimori e trebali Shaigane. E de pundale din cido - Aniel. Kriss bi tipişe femme fatale. Pader di le, do Kahaniel da Valnor.


Jolan - Fil di Thorgal e Aaricia. Alele sei din risurjali am album "Şutig di Brek Zarith". Din treyava pedigum di teleqinese e telepati.


Louve - File di Thorgal e Aaricia. Alele sei de risurjali am album "Luvine". De save intredir cum jivunum.


Impurtanteşu persunum bin anşe:

Darek e Lehla - Frat e sore, amum di Jolan e Louve. Lehla unubredo bi amani di Jolan.

Muff - Şen di cidos di Thorgal.

Dunum - Friggie, Odin, Tanatloc, Thor, Aegir.

Valkirium - Swannee e Taimy.

Etredo carlum, jantum e otre fantasteşu persunum.

List di albumumEdytuj

Jean Van Hamme e Grzegorz RosińskiEdytuj

 • 1. La Magicienne Trahie - (Tradani Sorçeresse) (1980)
 • 2. L'Ile des Mers gelées - (Isle intre elelu marum) (1980)
 • 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran - (Tri vijulum da Aran land) (1981)

Stori di Brek Zarith

 • 4. La Galère Noire - (Nigrele galere) (1982)
 • 5. Au-delà des Ombres - (Unubre lande di umbrum) (1983)
 • 6. La chute de Brek Zarith - (Şutig di Brek Zarith) (1984)

-

 • 7. L'enfant des étoiles - (Cido da astrelum) (1984)
 • 8. Alinoë (1985)
 • 9. Les Archers - (Arşerum) (1985)

Stori di Qâ

 • 10. Le Pays Qâ - (Qâ land) (1986)
 • 11. Les Yeux de Tanatloc - (Ogos di Tanatloc) (1986)
 • 12. La Cité du Dieu Perdu - (Çite di perdalene Dun) (1987)
 • 13. Entre Terre et Lumière - (Intre tere e lusse) (1988)

-

 • 14. Aaricia (1989)
 • 15. Le Maître des Montagnes - (Rejir di muntum) (1989)
 • 16. Louve - (Luvine) (1990)
 • 17. La Gardienne des Clés - (Gardiene di Clies) (1991)
 • 18. L'épee-soleil - (Sulele glev) (1992)

Stori di Shaigan

 • 19. La Fortresse Invisible - (Anvidene fort) (1993)
 • 20. La Marque des Bannis - (Mark di banitum) (1994)
 • 21. La Couronne d'Ogotaï - (Curone di Ogotaï) (1995)
 • 22. Géants - (Jantum) (1996)
 • 23. La Cage - (Caje) (1997)

Stori da Bizanti

 • 24. Arachnéa - (Arachnea) (1999)
 • 25. Le Mal Bleu - (Bluele plage) (1999)
 • 26. Le Royaume sous le Sable - (Rejam intre sabvi) (2001)
 • 27. Le Barbare - (Barbarin) (2002)
 • 28. Kriss de Valnor - (Kriss da Valnor) (2004)

-

 • 29. Le Sacrifice - (Sacrifiçig) (2006)

Yves Sente e Grzegorz RosińskiEdytuj

 • 30. Moi, Jolan - (Me, Jolan) (2007)

Otre linkumEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki